cszh-TWenfrdeitjaplptruesvi

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název organizace:  Městys Suchdol nad Odrou

Informace poskytované správcem

1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů),

případně jeho zákonnému zástupci (pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/16 let), zákonné

informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce dle bodu 2, případně jeho

pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.

2. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: Městys Suchdol nad Odrou

Kontaktní poštovní adresa: Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01

Telefonní čísla: 556 770 101

Elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Identifikátor datové schránky: fakba7w

IČ: 00298450

DIČ: CZ00298450

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše organizace zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

I. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním lidským právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a čl. 16 odst. Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.

II. Zpracování osobních údajů fyzických osob (občanů, „subjektu údajů“)v rámci organizace je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním. Musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality, což znamená, že musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

III. Obec (dále jen organizace) zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů právnických i fyzických osob je tedy zpracovávána na základě povinnosti uložené pro orgány veřejné moci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však organizace provádí jen výjimečně (např. při pořádání akcí pro občany, kdy je nutná předchozí registrace).

IV. Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na zpracování manuální. V zásadách a pravidlech o ochraně fyzických osob, které organizace uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů právnických osob a občanů (fyzických osob), respektuje organizace jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů.

V. Organizace respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

VI. Organizace zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je organizace pověřena nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Organizace  zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, především se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a s Nařízením 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů –GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace.

VII. Organizace pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana. Zpracování osobních údajů organizace je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro občany (či jiné fyzické osoby) transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné, srozumitelné a podávané jasnými a jednoduchými jazykovými prostředky. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

VIII. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený, relevantní a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, (např. zaručující zabránění neoprávněného přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování).

IX. Organizace, jako správce osobních údajů, má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedla vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců s výstupním testem odborných znalostí v oblasti datové a informační bezpečnosti. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel systémů zabezpečení osobních údajů.

X. V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU 2016/679, provedla organizace nové posouzení vlivu všech zpracování na ochranu osobních údajů, s cílem posoudit konkrétní pravděpodobnost a závažnost rizik. Při tomto posouzení zohlednila organizace povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik.

XI. Organizace přijala opatření k zabezpečení systémů, informací, dat a osobních údajů a další technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby zajistila soulad s Nařízením EU. Součástí těchto opatření je jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle následujících zásad:

Zákonnost, korektnost, transparentnost

Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás získali.

Minimalizace údajů

Přesnost

Omezení doby uložení

Integrita a důvěrnost

Proporcionalita – jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem.  Musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena potřebná opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.

Odpovědnost

5. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem.

Mezi tyto zákonné způsoby patří:

Souhlas – poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů

pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb.

Plnění či uzavření smlouvy – zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy.

Právní povinnost – především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.

Životně důležitý zájem – př. autonehoda, požár, katastrofa.

Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – př. životní situace občana, správní řízení, policejní vyšetřování.

Oprávněný zájem – používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů

6. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva.  V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence dle bodu 3. V případě dalších informací budeme uplatňovat Vaše práva nebo podněty pouze písemnou formou, a to s notářsky ověřeným podpisem, nebo osobně do rukou správce dle bodu 2.

Máte právo na:

Přístup k osobním informacím.

Opravu osobních údajů.

Výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti.

Omezení zpracování osobních údajů.

Vznést námitku.

Přenositelnost údajů.

Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podat stížnost u dozorového úřadu.

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:

Přijetí žádosti

Identifikace žadatele

Vyhodnocení žádosti

Rozhodnutí o žádosti

Výkon rozhodnutí

Informování žadatele

Kontakt na Úřad pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: qkbaa2n

V Suchdole nad Odrou

Statutární zástupce organizace:  Ing. Richard Ehler

Vytisknout E-mail

E-služby

Úřední deska

Úřední deska

Elektronická úřední deska 24 hodin denně.
E-podatelna

E-podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných úřadu městysu.
Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu veřejné správy.
Dopravní info

Dopravní info

Chystáte se někam vyrazit autem? Zde naleznete jednotný systém dopravních informací pro ČR.
Kontakty / telefonní seznam

Kontakty / telefonní seznam

Vyhledejte jednoduše požadovaný kontakt v našem tefonním seznamu.
Ceny PHM v Suchdole nad Odrou a okolí

Ceny PHM v Suchdole nad Odrou a okolí

Kde se vyplatí natankovat? Ceny benzínu a nafty v okolí Suchdole nad Odrou.
Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší

Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji.

Vytisknout E-mail

Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned

Čistota a veřejný pořádek je pro nás prioritou. Pomozte nám ji udržet. S efektivním odstraňováním závad na majetku městyse a s odstraňováním nedostatků v obci a okolí můžete pomoci i Vy. Stačí odeslat foto s krátkým popiskem o jaký problém se jedná (např. rozbitý chodník, komunikace, osvětlení, neposekaná tráva, zaparkovaný vrak automobilu apod.). Nebude-li fotografie porušovat zákon na ochranu osobních údajů bude zpracována a umístěna k popisku závady na těchto stránkách. Na mapce prosím určete co nejpřesnění místo závady. Upozornění lze odeslat z vašeho mobilního telefonu prostřednictvím připraveného formuláře nebo přímo zde na webových stránkách.

Jakékoliv podání či ohlášení v této aplikaci nelze považovat za podání ve smyslu § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Nemůžeme být všude

Neplatný vstup!
Uveďte prosím správnou e-mailovou adresu.
Neplatný vstup

Nebyly zadány souřadnice k identifikaci místa vašeho upozornění
Neplatný vstup
Please let us know your message.
Neplatný Vstup

Vytisknout E-mail

Poplatky správní, místní, ostatní, zboží k prodeji

SPRÁVNÍ POPLATKY ZÁKON Č. 368 / 92

1. Poplatek za povolení k provozování výherního hracího přístroje  
a) za každý výherní hrací přístroj na 6 měsíců 16 000,-
2. Matrika  
a) ověření podpisu, otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopise 30,-
b) ověření listiny v českém jazyce 30,-
c) ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí 100,-
d) nahlédnutí do matriky - za každou matriční událost 20,-
e) uzavření sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000,-
f) ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlaš. lístku 50,-
g) vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100,-
h) vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR 100,-
ch) vydání cestovního pasu s biometrií 600,-
- dítě 5 - 15 let 100,-
vydání cestovního pasu bez biometrie 1 500,-
- dítě do 5 let 50,-
- dítě 5 - 15 let 1 000,-
i) vydání nového občanského průkazu za poškozený 100,-
(zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy,  
anebo vydání OP na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů)  
j) poskytnutí údaje z informačního systému 50,-
3.Výpisy z Czech POINT  
a) výpis z katastru nemovitostí  
- první stránka 100,-
- každá další stránka 50,-
b) výpis z obchodního rejstříku  
- první stránka 100,-
- každá další stránka 50,-
c) výpis z živnostenského rejstříku  
- první stránka 100,-
- každá další stránka 50,-
d) výpis z rejstříku trestů 100,-
3. Stavební úřad  
a) vydání stavebního povolení dle specifikace 300,- až 3 000,-
b) vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení 300,-
c) vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území 1 000,-
d) vydání povolení ke změně užívání stavby 500,-
e) vydání povolení k odstranění stavby 100,-
f) místní šetření 100,-/zap.hod.
g) vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace (dle specifikace) 100,- až 1 000,-
h) vydání povolení k připojení nemovitosti na míst. komunikaci 500,-

 

MÍSTNÍ POPLATKY DLE OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK

1. Poplatek ze psů  
a) v rodinném domku 100,-
b) v rodinném domku (důchodci se slevou) 50,-
c) v bytovém domě s více než dvěma byty 400,-
d) v bytovém domě s více než dvěma byty (důchodci se slevou) 100,-
za druhého a každého dalšího psa zvýšení o 50 %  
   
2. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj  
a) každý výherní hrací přístroj na 3 měsíce 5 000,-

 

OSTATNÍ PLATBY

Hrobní místa:  
jednohrob na 10 let 450,-
dvojhrob na 10 let 690,-
trojhrob na 10 let 930,-
urnový háj na 10 let 340,-
pronájem hrobového místa v kolumbariu na 10 let (katolický i evangelický hřbitov) 200,-
- náklady na vybudování (vratné při ukončení pronájmu) 3.600,-
- cena za žulovou desku (nevratná - zůstavá vlastnictvím nájemce) 1.200,-
   
Stočné za m3 odebrané vody 19,-
   
Inzerce v Suchdolském zpravodaji :  
1 strana A5 200,-
1/2 strana A5 100,-
1/4 strany A5 50,-
   
Kopírování:  
formát A4  
- jednostranně 2,00
- oboustranně 3,00
formát A3  
- jednostranně 3,00
- oboustranně 5,00

 

ZBOŽÍ K PRODEJI

Laminátové skříně na plyn:  
LS1 (malá) 2.928,-
LS2 (velká) 3.355,-
LR1 (malý rám) 915,-
LR2 (velký rám) 1.123,-
   
Evidenční známka pro psa 26,-

 

Platnost ceníku od 21. 8. 2012.

Vytisknout E-mail